ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 602 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606070 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุกัญญา ชั่งหลก

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre