ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 515 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606062 ชื่อ - นามสกุล นางสาววราภรณ์ บุญคง

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 13 นางสาววราภรณ์ บุญคง

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 14 นางสาวโสภิตา สงชนะ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 13 นางสาววราภรณ์ บุญคง

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 14 นางสาวโสภิตา สงชนะ