ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 259 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606051 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชฎาพร ทับบุญ

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre