ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 617 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606041 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนิสา วงรอด

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 25 นางสาวสุนิสา วงรอด

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 25 นางสาวสุนิสา วงรอด

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 26 นางสาววรรณา สิทธิไกร