ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 669 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารีย์รัตน์ สอนคลัง

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 11 นางสาวอารีย์รัตน์ สอนคลัง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 11 นางสาวอารีย์รัตน์ สอนคลัง

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 12 นางสาวเสาวภา พรมมา