ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 264 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606037 ชื่อ - นามสกุล นายชยุตพล จินดาโสภณกุล

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 9 นายชยุตพล จินดาโสภณกุล

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 9 นายชยุตพล จินดาโสภณกุล

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 10 นายสิทธิชัย ชำนาญชาติ