ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 664 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606030 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัจฉรา รวยตระกูล

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 5 นางสาวอัจฉรา รวยตระกูล

นั่งรถคันที่ 3 เลขที่นั่ง 6 นางสาวหนึ่งฤทัย พลายอินทร์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 5 นางสาวอัจฉรา รวยตระกูล

คันที่ 3 เลขที่นั่ง 6 นางสาวหนึ่งฤทัย พลายอินทร์