ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 275 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606029 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชุติกาญจน์ เกษวิริยการ

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre