ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 532 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606025 ชื่อ - นามสกุล นายวิทยา สุขเสริญ

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre