ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 582 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111606008 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสมฤดี เชี่ยวเขตการ

สาขาวิชา ภาษาไทย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 38 นางสาวสมฤดี เชี่ยวเขตการ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 37 นางสาววรรณภา บุญเกิด

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 38 นางสาวสมฤดี เชี่ยวเขตการ