ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 8 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596096 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศิรดา ผิวทอง

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre