ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 421 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596087 ชื่อ - นามสกุล นายเป็นหนึ่ง มาพบ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre