ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 458 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596062 ชื่อ - นามสกุล นางสาวแพรวไพลิน อินทร์บุหรั่น

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre