ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 441 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596057 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพัชรวรรณ ไวทยกุล

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre