ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 92 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุชาดา วงศ์ศิริศรีสกุล

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre