ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 584 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596024 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสรวงสุดา วิเศษปั้น

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre