ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 616 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596021 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนิสา ยอดกุล

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre