ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 152 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111596004 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอารีรัตน์ ทุยหล่อน

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 2 เลขที่นั่ง 25 นางสาวอารีรัตน์ ทุยหล่อน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 25 นางสาวอารีรัตน์ ทุยหล่อน

คันที่ 2 เลขที่นั่ง 26 นางสาวสินีนาฎ เพ็งหมื่นราช