ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 17 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586088 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกิดาหยัน จันธิมา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre