ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 506 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586087 ชื่อ - นามสกุล นางสาววรรณภา กันทะวงค์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre