ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 287 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586063 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฐิติมาพร เศรษฐีธัญญาหาร

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre