ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 18 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586057 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอัจฉรา ฟุ้งเฟื่อง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre