ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 294 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586032 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐธิดา แข็งธัญกิจ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre