ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 286 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฐิติมา บูรณพันธ์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre