ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 254 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111586005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฉัฐธยาน์ ปรวัฒน์ศรีกุล

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre