ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 576 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576078 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศุภมาศ ขันมณี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 45 นางสาวศุภมาศ ขันมณี

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 46 นางสาวสวรรยา คงแก้ว

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 45 นางสาวศุภมาศ ขันมณี

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 46 นางสาวสวรรยา คงแก้ว