ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 337 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576076 ชื่อ - นามสกุล นายธนวัฒน์ สุมาลี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre