ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 193 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576044 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกฤษณา เรืองรอด

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 39 นางสาวกฤษณา เรืองรอด

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 40 นางสาววราภรณ์ บัวรอด

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 39 นางสาวกฤษณา เรืองรอด

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 40 นางสาววราภรณ์ บัวรอด