ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 3 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576043 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 38 นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 37 นางสาวปัทมา เจริญธัญญกรรม

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 38 นางสาวนราทิพย์ เทพอาสา