ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนภัตศวรรณ อินทร์ตา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre