ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 23 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576032 ชื่อ - นามสกุล นางสาวศศิธร โพธิ์สุ่น

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 35 นางสาวศศิธร โพธิ์สุ่น

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 36 นางสาวลลิตา มากเฟื้อง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 35 นางสาวศศิธร โพธิ์สุ่น

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 36 นางสาวลลิตา มากเฟื้อง