ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 289 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณัฐกฤตา ฤทธิ์เทพ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre