ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 672 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111576008 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอุมาพร เขียวอ่อน

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre