ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 311 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566077 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชากร พูลเอี่ยม

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre