ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 280 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566064 ชื่อ - นามสกุล นางสาวญภัสณ์ศิกานจ์ เกตุอินทร์

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre