ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 474 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566052 ชื่อ - นามสกุล นางสาวมณฑิตา ดอนชะเอม

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 23 นางสาวมณฑิตา ดอนชะเอม

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 24 นางสาววิชิดา วงษ์แพทย์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 23 นางสาวมณฑิตา ดอนชะเอม

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 24 นางสาววิชิดา วงษ์แพทย์