ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 219 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566049 ชื่อ - นามสกุล นางสาวขนิษฐา เมตตา

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre