ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 351 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566047 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนงลักษณ์ หมวกชา

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 2 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 21 นางสาวนงลักษณ์ หมวกชา

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 22 นางสาวอำนวย กันเกษร

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 21 นางสาวนงลักษณ์ หมวกชา

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 22 นางสาวอำนวย กันเกษร