ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 655 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566040 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอรจิรา กองขัว

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre