ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 161 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566029 ชื่อ - นามสกุล นางสาวทิวาลักษณ์ โคเฟื่อง

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre