ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 106 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566020 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปรางค์ทอง อาจเอื้อ

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 14 นางสาวปรางค์ทอง อาจเอื้อ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 13 นางสาวเสาวลักษณ์ สีตะบุษย์

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 14 นางสาวปรางค์ทอง อาจเอื้อ