ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 419 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปิยะธิดา คลังเงิน

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 8 นางสาวปิยะธิดา คลังเงิน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 7 นางสาวนิภาพร ศรีสุนทร

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 8 นางสาวปิยะธิดา คลังเงิน