ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 535 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566009 ชื่อ - นามสกุล นางสาววิภา เอี่ยมแย้ม

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre