ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 160 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111566007 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิรวัฒนา หวังเดช

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 11 นางสาวจิรวัฒนา หวังเดช

นั่งรถคันที่ 1 เลขที่นั่ง 12 นางสาวสุพัตรา ป้อมเปี่ยม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 11 นางสาวจิรวัฒนา หวังเดช

คันที่ 1 เลขที่นั่ง 12 นางสาวสุพัตรา ป้อมเปี่ยม