ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 341 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111216036 ชื่อ - นามสกุล นางสาวธนิดา กรีมิน

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีไทย คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre