ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 268 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111216031 ชื่อ - นามสกุล นายชัยยะ ศิริภาพ

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีสากล คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 21 นายชัยยะ ศิริภาพ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 22 นายภาณุวัฒน์ แก้วสระแสน

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 23 นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 24 นายทัศน์ตาวัฒน์ นิลสว่าง

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 21 นายชัยยะ ศิริภาพ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 22 นายภาณุวัฒน์ แก้วสระแสน