ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 388 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111216025 ชื่อ - นามสกุล นายนิวัตน์ บัวคำ

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีไทย คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre