ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 422 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111216016 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเปรมวดี ทัดชวด

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีสากล คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre