ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 415 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111216011 ชื่อ - นามสกุล นางสาวปาริชาติ ชัยวิรักษ์

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีสากล คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 4 เลขที่นั่ง 19 นางสาวปาริชาติ ชัยวิรักษ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 19 นางสาวปาริชาติ ชัยวิรักษ์

คันที่ 4 เลขที่นั่ง 20 นางสาวนิลาวัลย์ สมมณี