ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 652 ปริญญา ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 55111216005 ชื่อ - นามสกุล นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่มวิชาดนตรีสากล คณะครุศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre